Chính phủ trung ương thành lập một nhóm lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện chịu trách nhiệm về thiết kế cải cách tổng thể | nhóm lãnh đạo | trung ương | được thành lậ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 05:00:03
微软Win10最新补丁Bug:一分钟内将强制重启PC|||||||

IT之家6月24日动静 微硬 Windows 10 体系 6 月补钉此后面背 2004 版战 1909 年推收,如今有陈述称,新的 Bug 能够会强迫您从头启动体系。

Windows 10 6 月建补补钉法式招致当地平安拜候历程呈现成绩,该历程卖力对 WinLogon 办事中的用户停止身份考证。

微硬暗示,当地平安拜候历程(Local Security Authority Process)的成绩将招致某些体系强迫重启,而且桌里大将显现 “您的电脑将正在一分钟内主动重启”正告。

“枢纽体系历程,C:\WINDOWS\system32\lsass.exe,失利,形态码为 c0000008。如今必需从头启动装备。”按照几位用户的陈述称。

微硬指出,该破绽正正在毁坏 Windows 10 版本 1809、1903、1909 以至 2004 版本,2004 版本已于 5 月 27 日公布给消耗者。

IT之家得悉,荣幸的是,微硬公司曾经正在订定处理计划,并方案期近将公布的版本中供给更新,该更新最早能够正在 7 月 14 日抵达。

若是您比来装置了 Windows Update 更新,而且它强迫从头指导体系,则能够测验考试将其卸载。

值得高兴的是,微硬使办理战卸载 Windows 10 最新补钉变得很简单。要卸载 2020 年 6 月补钉并建复强迫重启成绩,请根据以下步调操纵:

翻开起头菜单,然后单击设置。

正在 “设置”使用中,单击 “更新战平安性”。

单击 “检察更新汗青记载”,然后单击左上角的 “卸载更新”。

当您面击 “卸载更新”时,Windows 会将您重定背到 “掌握里板”窗心,此中列出了使用于计较机的一切积累更新。

您可使用过滤器,并正在顶部对最新更新停止排序。肯定 2020 年 6 月补钉后,挑选更新法式包,然后单击 “卸载”选项。

今朝,若是您正在Windows 10登录后碰到体系从头启动正告,则需求脚动删除补钉。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa